หนังสือ "คู่มือขับเคลื่อนระบบนโยบายครบวงจร 12 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "สังคมไทยกับการปรับตัวครั้งใหญ่หลังภัยโควิด"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "สปิริตจิตอาสาพัฒนา สามารถเปลี่ยนประเทศไทยและเปลี่ยนโลกได้"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "โลกหลังโควิด - โลก 7 N"
โควิด-19 ป้องกันการเกิดสงครามโลก สู่ทิศทางใหม่
ประเทศไทยและวิกฤต เพราะระบบเศรษฐกิจที่ผิด
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ระบบเศรษฐกิจกระบวนทัศน์ใหม่"
เพื่อการฟื้นฟูประเทศสู่ยุคหลังโควิด-19
ประเทศไทยและวิกฤต เพราะระบบเศรษฐกิจที่ผิด
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศไทย" พ้นสถาวะวิกฤต
(วิกฤตชาติ ๒๕๖๓ ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการเมืองยุคเก่า เริ่มต้นการเมืองยุคใหม่)
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "พลัง ๕ หรือ เบญจพละ เอาชนะโควิด-19"
และเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู้อนาคตที่ดีกว่า
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "แผนและยุทธศาสตร์สร้างแผ่นดินสุขภาวะ"
ใน ๘๐๐ อำเภอ ๘,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ
บทบาทของ ๑๐๐ มหาวิทยาลัย ๑ ล้านนิสิต
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ประเทศไทยหลังโควิด"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ปี พ.ศ.๒๕๖๓"
จุดพลิกผัน (Tripping point) ทางประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "โควิด-19"
ช่วง ๒ ทำ ๒ เรื่องใหญ่
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "การจัดการที่ดีจำเป็นต่อการพิชิตโควิด-19"
(แต่ภูมิปัญญาในการจัดการเกือบจะหายไปจากสังคมไทยโดยสิ้นเชิง)
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "วิกฤตโควิดสอนว่า"
ต้องยกระดับสมรรถนะของชาติให้สูงสุด
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ร่าง รธน.ใหม่"
สร้างระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ๖ มิติ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "บิ้๊กตู่จะอยู่หรือจะไป" คนไทยควรมองไกลกว่านั้น
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "จุดคานงัดประเทศไทย"
การขับเคลื่อนระบบนโยบายสาธารณะครบวงจร๑๒ ขั้นตอน สู่ความสำเร็จ
(สัมฤทธิ์ศาสตร์)
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "พระพุทธศาสนากับชุมชนเข้มแข็ง"
คู่แฝดแห่งอริยพัฒนา
(Twinning for civilized Development)
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ปฏิรูปการศึกษา ๒๕๖๐"
- รากของวิกฤต
- ปฏิรูปอะไร
- ปฏิรูปอย่างไร
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ไตรประชาธิปไตย ทางออกของไทย"
- ประชาธิปไตยทางการเมือง
- ประชาธิปไตยทางการสังคม
- ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "การท่องเที่ยวคือจุดคานงัด"
สู่การพัฒนาทุกด้าน
ให้เกิดขึ้นเต็มประเทศ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "สคส.๒๕๖๑"
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "สัมฤทธิศาสตร์"
ศาสตร์แห่งการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสู่ความสำเร็จ
วิธีพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ให้เกิดขึ้นเต็มประเทศ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "ปฏิรูปประเทศไทย / พัฒนาประเทศไทย"
ปฏิรูป ๔ พัฒนา ๑๐ เครื่องมือ ๔
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "สุนทรียสนทนาพัฒนาประเทศไทย"
เครื่องมือพาสังคมออกจากความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "พลังจากภายใน เราทำได้ร่วมกัน"
(Inner Power, Together We Can)
สิ่งสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "จินตภาพสังคมสันติสุข"
"๖ ระดับ ๔ มิติ ๑๒ องค์ประกอบ"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี
หนังสือ "Awakening"
หนังสือที่จะนำท่านไปสู่การ "ปฏิวัติจิตสำนึก"
เพื่อการ "ตื่นรู้" สู่จิตสำนึกใหม่
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วสี